نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلومینا بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • آلومینیوم380 تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • آلیاژ آلومینیوم تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بر تغییر فاز مخلوط پودرهای Ni-Cr-Al [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 Wt.%Mg2Si ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • آنیل ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]

ا

 • اجزا محدود شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • اصطکاک شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • اکستروژن برشی ساده بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • الکتروشیمی شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • انجماد دندریتی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • اندازه‌ی دانه بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]

ب

 • بوکسیت بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]

پ

 • پتانسیل خوردگی بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • پلاریزاسیون شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • پوشش نانو ساختار بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • پیل سوختی اکسید جامد ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-70]

ت

 • ترکیب بین فلزی اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بر تغییر فاز مخلوط پودرهای Ni-Cr-Al [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • ترکیب شیمیایی تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده ی کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • تغییر شکل بسیار شدید بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • تغییر شکل پلاستیک شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]

ج

 • جرم ریختنی نسوز بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]

چ

 • چدن نشکن پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت‌های کروی در چدن نشکن با زمینه‌ی فریتی به وسیله‌ی میکروسکوپی الکترونی و پروبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]

خ

 • خواص خوردگی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]

ر

 • روش میدان فازی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • ریخته گری گریز از مرکز ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • ریزجدایش ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • ریزساختار پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت‌های کروی در چدن نشکن با زمینه‌ی فریتی به وسیله‌ی میکروسکوپی الکترونی و پروبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]
 • ریزساختار تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده ی کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • ریزساختار درجه بندی شده ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]

س

 • سیلیسیم یوتکتیک تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • سیمان سکار71 بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • سینتیک شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • شبیه‌سازی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • شبیه سازی شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]

ض

ع

 • عملیات گرمابی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]

ف

 • فاز بتا تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • فشار گرم مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]
 • فولاد زنگ نزن 201L ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]
 • فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]

ک

 • کاربید سیلیسیم بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • کارپذیری بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • کارسختی شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • کامپوزیت ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-70]
 • کرنش بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • کرنش صفحه ای شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]

گ

 • گرافیت کروی پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت‌های کروی در چدن نشکن با زمینه‌ی فریتی به وسیله‌ی میکروسکوپی الکترونی و پروبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]

ل

 • لایه نشانی الکتروفورتیک ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-70]
 • لیتیم تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]

م

 • مارتنزیت ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]
 • مقاومت به سایش تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده ی کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • مکانوشیمی تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-50]
 • مواد نانوساختار اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بر تغییر فاز مخلوط پودرهای Ni-Cr-Al [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • مواد هدفمند ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]

ن

 • نانو کامپوزیت تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-50]
 • نانو لوله کربن تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • نرخ خوردگی بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • نرخ کرنش بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • نورد سرد ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]
 • نورد سرد شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • نیکل - کبالت بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]

و

 • ویژگی‌های کششی تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]