نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • آخال بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • آلومینا تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • آلومینا تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • آلیاژ 2024-T3 آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • آلیاژ آلومینیوم تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • آمادهسازی مکانیکی سطح تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • آنالیز المان محدود ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]
 • آنالیز ترمومکانیکی آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • آندایزینگ آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]

ا

 • اتصال نوردی اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • استحکام کششی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • اسفنج پلیاورتان بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • اعوجاج ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • اکسید تیتانیوم بررسی اثر هماتیت و اکسید تیتانیوم بر ویسکوزیته پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-12]
 • اکسید روی ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • اکسید قلع بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • الکترولیت ترکیبی آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • امپدانس الکتروشیمیایی آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • انرژی باند بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • انرژی جذب شده بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • انرژی ضربه بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]
 • انرژی ضربه بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]

ب

 • بالانس انرژی تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • باندینگ فریتی-پرلیتی بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]

پ

 • پایداری رایش نانولوله کربنی چند دیواره با نانوذرات TiO2و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 65-75]
 • پلی متیل متاکریلات تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • پنل ساندویچی بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • پوشش آلومینایدی تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • پوشش فسفاته Zn بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • پوشش فسفاته Zn تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • پوشش نانو ساختار روی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]

ت

 • تاگوچی بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • تجزیه حرارتی بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • تخلخل ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • تولید حرارت تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • تیتانیم اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]

ج

 • جوشکاری مقاومتی نقطهای تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • جوشکاری میکروپلاسما اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • جوشکاری نامشابه ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • جوشکاری نامشابه تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • جوش های نامشابه بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]

ح

 • حالت شکست تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • حسگر گاز ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]

خ

 • خاصیت فتوکاتالیستی بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • خزش تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • خواص مکانیکی اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • خوردگی میکروبی بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]

د

 • دوغاب سرامیکی بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • دی اکسیدتیتانیوم بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]

ر

 • رشتهپیچی آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • رفتار خراش تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • رفتار کششی ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • روکش اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • ریخت شناسی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • ریختشناسی پوشش تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ریز ساختار بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • ریزساختار ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • ریزساختار اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]

ز

 • زبری بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • زیرکن تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • زیرکونیا ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • زیرکونیا تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • زیرکونیا ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]

س

 • ساچمهپاشی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ساختار ریزدانه تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • سامانه تعمیری کامپوزیتی ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]
 • سرباره بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • سطوح شکست بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • سل- ژل ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • سل- ژل بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • سل- ژل ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • سل-ژل ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • سنبادهزنی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • سنتز احتراقی ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • سوراخ کاری بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • سولفید هیدروژن بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]

ش

 • شبکه عصبی بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]
 • شبکه فاضلاب بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]
 • شبیهسازی دینامیک مولکولی تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • شناسایی گاز ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • شیشه زیست فعال ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • شیشه زیستفعال ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]

ع

 • عامل پیوندساز پلیمری ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • عملیات حرارتی بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • عیوب ساختگی ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]

ف

 • فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • فعالسازی مکانیکی تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • فولاد اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • فولادAPI GRB بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]
 • فولاد دوفازی تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • فولاد زنگ نزن 316 ال ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • فولاد زنگنزن 316 ال ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]
 • فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]
 • فولاد کربنی بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • فولاد کربنی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • فولاد کم آلیاژ ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • فولاد میکرو آلیاژی بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]
 • فوم آلومینیومی بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • فیلتر فومی سرامیکی بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]

ک

 • کاربید سیلیسیم بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • کامپوزیت زمینه پلیمری آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • کامپوزیت سرامیکی ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • کامپوزیتهای زمینه فلزی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • کاهش وزن بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • کپسول CNG آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • کلمات کلیدی به فارسی: پودرقالب ریخته گری مداوم بررسی اثر هماتیت و اکسید تیتانیوم بر ویسکوزیته پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-12]
 • کنسانتره کالکوپیریتی بررسی میکروسکوپی و عملیاتی ذوب کنسانتره با کالکوسیت بیش از 9 درصد و کالکوپیریت بیش از 50 درصد در کوره فلش ذوب خاتون آباد [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 51-60]
 • کنسانتره کالکوسیتی بررسی میکروسکوپی و عملیاتی ذوب کنسانتره با کالکوسیت بیش از 9 درصد و کالکوپیریت بیش از 50 درصد در کوره فلش ذوب خاتون آباد [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 51-60]
 • کوره فلش بررسی میکروسکوپی و عملیاتی ذوب کنسانتره با کالکوسیت بیش از 9 درصد و کالکوپیریت بیش از 50 درصد در کوره فلش ذوب خاتون آباد [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 51-60]

ل

 • لایه میانی نیکل اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • لایه نازک ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • لایه نشانی چرخشی ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • لایهنشانی چرخشی ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • لولههای بتنی بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]

م

 • مات بررسی میکروسکوپی و عملیاتی ذوب کنسانتره با کالکوسیت بیش از 9 درصد و کالکوپیریت بیش از 50 درصد در کوره فلش ذوب خاتون آباد [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 51-60]
 • ماسهپاشی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ماشینکاری نانومتری تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • متیلن آبی بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • مقاومت الکتریکی اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • مقاومت به خوردگی بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • مکانیسم خوردگی بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]
 • مولایت بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • مولیت تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • میکرو مکانیک آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]

ن

 • نانوپودر بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • نانوذرات TiO2 ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • نانوذرات TiO2 رایش نانولوله کربنی چند دیواره با نانوذرات TiO2و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 65-75]
 • نانو کامپوزیت تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • نانوکامپوزیت وینیلاستر ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • نانو لوله کربن تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • نانولوله کربنی رایش نانولوله کربنی چند دیواره با نانوذرات TiO2و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 65-75]
 • نورد اتصالی تجمعی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]

و

 • ویژگی های مکانیکی اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • ویسکوزیته بررسی اثر هماتیت و اکسید تیتانیوم بر ویسکوزیته پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-12]

ه

 • هماتیت بررسی اثر هماتیت و اکسید تیتانیوم بر ویسکوزیته پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-12]
 • هیدروتست ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]