فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین (JNM) - واژه نامه اختصاصی