اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین شریعت

مهندسی مواد استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران

shariatshirazu.ac.ir
071-36133071
0000-0001-7658-3968

سردبیر

دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی

مهندسی مواد استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران

jenabalisucc.shirazu.ac.ir
071-36133147
0000-0002-2770-0790

مدیر داخلی

دکتر رضا بازرگان لاری

مهندسی مواد استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

rbazarganshirazu.ac.ir
0714331145

اعضای هیات تحریریه

محمدمحسن مشکسار

مهندسی مواد استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران

moshksarsucc.shirazu.ac.ir
071-36133066
0000-0002-4216-9520

رامین ابراهیمی

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

ebrahimyshirazu.ac.ir
071-36133062
0000-0001-8057-5733

محمد حسین شریعت

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

shariatshirazu.ac.ir
07136133071

سیداحمد جنابعلی جهرمی

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

jahromishirazu.ac.ir
07136133147

رضا بازرگان لاری

مهندسی مواد استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

rbazarganshirazu.ac.ir
0714331145

کیوان رئیسی

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، ایران

k_raeissicc.iut.ac.ir
03133912752

علی شفیعی

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، ایران

shafyeicc.iut.ac.ir
03133915740

عباس نجفی‌زاده

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، ایران

a-najaficc.iut.ac.ir
03133912750

محمدرضا طرقی نژاد

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد،اصفهان ، ایران

toroghicc.iut.ac.ir
03133912752

محمدرضا ابوطالبی

مهندسی مواد استاد تمام

mrezabiust.ac.ir
02177240540-50

اسکندر کشاورز علمداری

مهندسی مواد دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

alamdariaut.ac.ir
021-64542971

ناصر ورهرام

مهندسی مواد استاد تمام، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

naservsharif.edu
02166164685