اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

-         فراهم کردن فرصت تسهیم دانش و یافته های پژوهش های علمی میان دانشگاهیان و پژوهشگران

-         تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مهندسی مواد و زمینه های وابسته

-         کمک به تبادل اندیشه ها و نظریات علمی مطرح در حوزه مهندسی مواد و زمینه های وابسته

-         کمک به تحول حوزه نظر و عمل مهندسی مواد و زمینه های وابسته

-         کمک به ارتقای دانش روش شناختی پژوهشی در حوزه مهندسی مواد و زمینه های وابسته

محورها و حوزه فعالیت نشریه:

-         خوردگی و حفاظت از مواد

-         نانو مواد

-         پوشش دادن و آبکاری الکتریکی

-         جوشکاری

-         بیو مواد

-         سرامیک

-         مهندسی سطح و عملیات حرارتی

-         کامپوزیت

-         متالورژی پودر

-         متالورژی فیزیکی و مکانیکی

-         انجماد و ریخته گری

-         شکل دادن فلزات و طراحی قالب

-         مواد مغناطیس

-         استخراج فلزات