دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 1-140