دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1400 
2. اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن

صفحه 23-35

10.30495/jnm.2021.4676

زکیه حسینی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ صمد سبحانیان؛ محمد کوهی؛ غلامرضا پیرقلی گیوی


3. بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم (γ') تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A

صفحه 36-55

10.30495/jnm.2021.4677

مسعود میزایی؛ علیرضا خدابنده؛ حمید رضا نجفی دژده منفرد؛ غلامرضا ابراهیمی