دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1399 
2. اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید

صفحه 17-30

غلامرضا ابوطالبی؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ حسین امامی؛ سعید دانشمند؛ غلامرضا امیری