دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1399 
9. سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج

صفحه 125-136

سیروس زمانی؛ پرمان مجیر شیبانی؛ مریم آزاده