دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 1-182 
3. بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91

صفحه 31-42

آریا افشارنادری؛ جعفر راثی‌زاده غنی؛ مهدی ملکان؛ مسعود امامی