دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 1-98 
5. تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود

صفحه 43-56

سید علی گله داری؛ عباس وفایی‌صفت؛ داوود آرزومندی؛ حسین خدارحمی؛ مهدی شهابی