سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، نجف آباد ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، نجف آباد ایران.

چکیده

در این پژوهش خواص ریزساختاری کامپوزیت سرامیکی سه تایی SiO2-Al2O3-ZnO تهیه شده به روش سل-ژل، با هدف افزایش سطح ویژه اکسید روی نشانده شده بر پایه آلومینا- سیلیکا، مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر 20، 50 و 70 درصد وزنی اکسید روی و نیز نسبت وزنی مساوی آلومینا به سیلیکا، با استفاده از واکنش همزمان نیترات روی (Zn(NO3)2.6H2O)، تترا اتیل اورتوسیلیکات (TEOS) و نیترات آلومینیوم (Al(NO3)3.9H2O) سنتز شد. ساختار کامپوزیت های تهیه شده به وسیله مطالعات XRD، SEM، و BET مشخصه‌یابی شد. نتایج نشان داد که فاز کریستالی اکسید روی در زمینه آمورف آلومینا- سیلیکا تشکیل و پراکنده شده است. وجود زمینه آلومینا- سیلیکا باعث کاهش در رشد بلورهای اکسید روی، جلوگیری از آگلومره شدن و افزایش سطح ویژه کامپوزیت می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of ZnO Nanocrystal Composites with High Surface Area Supported on Silica-Alumina Matrix by Sol-gel

نویسندگان [English]

  • A. Heidary 1
  • M. Jafari 2
  • A. S.Teluri 2
چکیده [English]

In this paper, the microstructural characteristics of ternary ceramic powders Al2O3-SiO2-ZnO system prepared by sol-gel method, in order to increase surface area of ZnO nanocrystals supported on silica-alumina matrix, have been studied. Values of 20, 50 and 70 weight percents of zinc oxide with an equal weight ratio of SiO2-Al2O3, using simultaneous reaction of zinc nitrate (Zn(NO3)2.6H2O), tetraethyl orthosilicate, (TEOS) and aluminum nitrate(Al(NO3)3.9H2O) were synthesized. The nanostructure of prepared composites were characterized by X-ray diffraction, SEM/EDS and BET studies. The results showed that crystaline phase zinc oxide has been formed in amorphous silica-alumina matrix, which led to reducing zinc oxide particles size, preventaing of aglomeration and increasing specific surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • SiO2 -Al2O3
  • composite
  • Nanocrystaline
  • Sol-Gel