اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

(اکسید تیتانیوم) تیتانیا یکی از ترکیباتی است که تحت تاثیر طیف ماوراء بنفش نور طبیعی فوتواکتیو می­شود .دیده شده که افزایش اکسید تنگستن این خاصیت را در برابر نورهای مصنوعی بهبود می­بخشد. دراین پژوهش، سل تیتانیوم با استفاده از پیش­ماده آلکوکسیدی تهیه و سدیم­تنگستات­دی­هیدراته به عنوان پیش­ماده اکسید­تنگستن در درصد­های مختلف به آن اضافه گردید و تاثیر آن بر روی خواص حفاظت کنندگی فوتوکاتدی پوشش­ها بررسی شد. سل آماده شده به روش غوطه­وری روی زیرلایه فولاد L316 پوشش داده شد. بررسی ساختار بلوری و مورفولوژی سطح پوشش­ها به ترتیب توسط آنالیزهای XRD و FE-SEM انجام گرفت. از آنالیز (FTIR) جهت بررسی پیوند­های موجود در ساختار پوشش استفاده شد. جهت بررسی خواص حفاظت کنندگی فوتوکاتدی پوشش­ها از آزمایش­های پتانسیو­متری و پلاریزاسیون تافل استفاده گردید. بررسی الگوهای XRD  نشان داد که ورود اکسید­تنگستن به ساختار تیتانیا اندازه بلورک­های آن را کاهش داده است. از سوی دیگر تصاویرFE-SEM  دلالت برآن دارد که افزودن اکسید­تنگستن باعث یکنواختی بیشتر ساختار نانو­ذرات اکسیدتیتانیوم شده است. بررسی طیف­سنجی مادون قرمز وجود پیوند بین Ti-O و W-O را تایید نمود. نتایج حاصل از آزمایش­های پتانسیومتری نشان داد که افزودن اکسید­تنگستن در درصد­های مختلف وزنی باعث بهبود خواص فوتو­کاتدی پوشش اکسید­تیتانیوم شده است

کلیدواژه‌ها