مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد

2 دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی گیلان

3 استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، پارچه پلی­استری با پوششی از نانوذرات پلی (3- آلکیل­تیوفن) به روش پلیمرشدن شیمیایی و لایه نشانی بخار شیمیایی تهیه شده است. پوشش­دهی منسوج  در محفظه پلیمرشدن در مدت زمان مشخص و دمای مورد نیاز (°C40 و h 8 در پلیمرشدن همزمان و°C65 و h2 در روش لایه نشانی بخار شیمیایی) انجام شده است. مقاومت سطحی نمونه­های پوشش­دهی شده توسط ولت متر دیجیتال اندازه­گیری شده است که درروش لایه نشانی بخار شیمیایی هدایت الکتریکی نسبت به روش پلیمرشدن همزمان افزایش چشمگیری دارد. تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) نشان می­دهد که سطح پارچه به صورت مطلوب توسط ذرات پلیمری در ابعاد نانومتری پوشش یافته است. تصاویر بدست آمده از کالای پلی استری با پوششی از نانو ذرات پلی (3- متیل تیوفن) در ابعاد (nm50 در روش لایه نشانی بخار و nm80 در روش همزمان) و منسوج پلی استری با پوششی از نانوذرات (3-هگزیل تیوفن) در ابعاد (nm60 درروش لایه نشانی بخار و nm 85 در روش همزمان) را نشان می­دهد که در روش بخار شیمیایی لایه به صورت کاملا یکنواخت شکل گرفته است. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) جهت تایید شکل­گیری ذرات پلیمری روی سطح نمونه، انجام شده است که  پیک­های بدست آمده حضور نانو ذرات را کاملا تایید می­کند. آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) به منظور بررسی مقاومت سطحی نمونه­های پوشش­دهی شده انجام شده است (PES>PES-P3MT>PES-P3HT). توسط آنالیز گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) رفتار حرارتی نمونه­های پوشش­دهی شده با نانوذرات پلی (3- متیل تیوفن) و پلی (3- هگزیل تیوفن) به دو روش لایه نشانی بررسی شده است و شکل گیری نانو ذرات بر روی سطح کالا کاملا مشخص شده است. ( PES-P3H °C 65=  Tg  و°C 255 =  Tmو PES-P3MT °C 45=  Tg  و°C 255 =   Tm).

کلیدواژه‌ها