مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده

فرآیند اتصال نوردی تجمعی به عنوان یک روش تغییر شکل شدید برای تولید ورق­های کامپوزیتی با ریزساختار فوق ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است.  این روش دارای دو مرحله اصلی شامل اضافه کردن ذرات بین ورق­ها و توزیع ذرات در زمینه و تولید ریزساختاری فوق ریز دانه بوسیله تکرار مراحل فرآیند، می­باشد در این پژوهش از فرآیند ARB به منظور تولید کامپوزیت­­های هیبریدی Mg-SiC-Al استفاده شده است. در این راستا در مرحله اول کامپوزیت SiC  Al-1% Vol Mg-1% Vol توسط فرآیند اتصال نورد تجمعی ساخته شد. هم­چنین فرآیند  ARBبر آلومینیوم خالص1050 جهت مقایسه با کامپوزیت­ تولیدی اعمال شد. خواص مکانیکی کامپوزیت­های تولیدی و نیز آلومینیوم خالص تولیدشده توسط فرآیند ARB توسط آزمون کشش و ریز سختی سنجی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آلومینیوم خالص استحکام کششی نهایی آلومینیوم ARB شده و کامپوزیتAl-Mg-SiC  تولیدشده با افزایش تعداد پاس فرآیندARB  افزایش می­یابد. اگرچه انعطاف پذیری کامپوزیت­ تولید شده و آلومینیوم خالص پس از اعمال مرحله اول فرایند ARB به شدت کاهش یافته و سپس با افزایش  مراحل فرایند ARB به میزان جزئی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها