بررسی جذب داروی آمی تریپتیلین بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران.

2 گروه شیمی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

3 گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

چکیده

    یافتن یک حامل دارو با کارایی بالا در صنعت داروسازی بسیار حایز اهمیت می باشد. در این مطالعه، جدب داروی آمی تریپتیلین روی نانولوله چند دیواره به عنوان حامل دارو به لحاظ سرعت مرحله اول و دوم و گرماشیمی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از نانولوله به عنوان حامل دارو باعث جذب خوب دارو و تحویل آن به بافت هدف بدون ایجاد اثرات جانبی می شود. سه مدل شناخته شده جذبی لانگمیور، فرندیچ و تمکین نشان داد که در دمای 303 کلوین جذب قوی وجود دارد بخاطر اینکه در مدل لانگمیور بیشترین مقدار ثابت ایزوترم (b = 0.067 L mg-1)، غلظت بالا (60 میلی گرم بر لیتر) و محیط اسیدی (pH=2.3) وجود دارد. علاوه بر این، کاهش غلظت با افزایش pH، انرژی جذب منفی (-41.57 KJ mol-1) در مدت زمان انجام فرایند جذب همگی نشان دهنده جذب سریع این دارو روی نانو لوله چند دیواره است. بنابراین می توان گفت استفاده از نانو لوله می تواند به عنوان حامل مناسب جهت انتقال دارو به بافت هدف باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Amitriptyline drug adsorption on multi walled carbon nanotube (MWCNT)

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • Mehdi Vadi 2
  • Narges Bagheri 3
1 Department of Chemistry, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
2 Department of Chemistry, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran.
3 Department of Chemistry, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
چکیده [English]

In this study, adsorption of Amitriptyline on multi-wall carbon nanotube has been studied. Three adsorption model show that sutable conditions of this process are in 303 k, acidic medium (pH=2.3) and high concentration ([AT]=60 mg L-1). Besides, negative energy implies fast adsorption of this drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amitriptyline drug
  • Multi wall carbon nanotube
  • Exothermic process
  • Isotherm model
  • Adsorption

(1)         El-Shahawi, M. S.; Al-Sibaai, A. A.; Bashammakh, A. S.; Alwael, H.; Al-Saidi, H. M. Ion Pairing Based Polyurethane Foam Sorbent Packed Column Combined with Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometry for Sensitive Determination and Chemical Speciation of Bismuth(III & V) in Water. J. Ind. Eng. Chem. 2015, 28, 377–383. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jiec.2015.02.024.

(2)         El-Shahawi, M. S.; Alwael, H.; Arafat, A.; Al-Sibaai, A. A.; Bashammakh, A. S.; Al-Harbi, E. A. Kinetics and Thermodynamic Characteristics of Cadmium(II) Sorption from Water Using Procaine Hydrochloride Physically Impregnated Polyurethane Foam. J. Ind. Eng. Chem. 2015, 28, 147–152. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jiec.2015.01.025.

(3)         Elfiky, A. A. Ribavirin, Remdesivir, Sofosbuvir, Galidesivir, and Tenofovir against SARS-CoV-2 RNA Dependent RNA Polymerase (RdRp): A Molecular Docking Study. Life Sci. 2020, 253, 117592. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117592.

(4)         Bahramnia, H.; Semnani, H. M.; Abdoos, H.; Rezaei, F. The Effect of 3- ( Triethoxy Silyl ) Propyl Amine Concentration on Surface Modification of Multiwall Carbon Nanotubes.

Fullerenes, Nanotub. Carbon Nanostructures 2020, 0 (0), 1–9.                 https://doi.org/10.1080/1536383X.2020.1813719.

(5)         Sana Nausheen, Haq Nawaz Bhatti, Khalid Arif, Jan Nisar, M. I.; Clay, N. MnFe2O4/Clay Composite and Bio-Composite Efficiency for the Removal of Synthetic Dye from Synthetic Solution: Column versus Batch Adsorption Studies. Desalin. Water Treat. 2020, 187, 219–231. https://doi.org/https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25349.

(6)         Jia, F.; Wu, K.; Che, Y.; Zhang, Y.; Zeng, F.; Luo, Q.; Yu, X.; Zhu, Z.; Zhao, Y.; Wang, F. ToF‐SIMS Analysis of Chemical Composition of Atmospheric Aerosols in Beijing. Surf. Interface Anal. 2020, 52 (5), 272–282. https://doi.org/10.1002/sia.6710.

(7)         R. Eqra, B. Mohammadi , K. Janghorban, M. A. M. Investigation and Comparison of Electromagnetic Properties of Epoxy-Graphene and Epoxy-Carbon Nanotube Nanocomposites. J. Novin Mavad 1395, 7 (26), 85–94.

(8)         Xin-Yao Yu, Tao Luo, Yong-Xing Zhang, Yong Jia, Bang-Jing Zhu, Xu-Cheng Fu, Jin-Huai Liu, X.-J. H. Adsorption of Lead(II) on O₂-Plasma-Oxidized Multiwalled Carbon Nanotubes: Thermodynamics, Kinetics, and Desorption. ACS Appl Mater Interfaces 2011, 3 (7), 2585–2593. https://doi.org/10.1021/am2004202.