بررسی جذب داروی آمی تریپتیلین بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران.

2 گروه شیمی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

3 گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

چکیده

یافتن یک حامل دارو با کارایی بالا در صنعت داروسازی بسیار حایز اهمیت می باشد. در این مطالعه، جدب داروی آمی تریپتیلین روی نانولوله چند دیواره به عنوان حامل دارو به لحاظ سرعت مرحله اول و دوم و گرماشیمی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از نانولوله به عنوان حامل دارو باعث جذب خوب دارو و تحویل آن به بافت هدف بدون ایجاد اثرات جانبی می شود. سه مدل شناخته شده جذبی لانگمیور، فرندیچ و تمکین نشان داد که در دمای 303 کلوین جذب قوی وجود دارد بخاطر اینکه در مدل لانگمیور بیشترین مقدار ثابت ایزوترم (b = 0.067 L mg-1)، غلظت بالا (60 میلی گرم بر لیتر) و محیط اسیدی (pH=2.3) وجود دارد. علاوه بر این، کاهش غلظت با افزایش pH، انرژی جذب منفی (-41.57 KJ mol-1) در مدت زمان انجام فرایند جذب همگی نشان دهنده جذب سریع این دارو روی نانو لوله چند دیواره است. از طرفی دیگر، رسیدن به حالت تعادل بعد از 90 دقیقه تاییدی بر سریع بودن واکنش می باشد. همچنین، مقایسه بین سه دما نشان می دهد که بهترین دما برای جذب دارو روی نانو لوله 303 کلوین است.بنابراین می توان گفت استفاده از نانو لوله می تواند به عنوان حامل مناسب جهت انتقال دارو به بافت هدف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Amitriptyline drug adsorption on multi walled carbon nanotube (MWCNT)

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • Mehdi Vadi 2
  • Narges Bagheri 3
1 Department of Chemistry, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
2 Department of Chemistry, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran.
3 Department of Chemistry, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
چکیده [English]

Founding suitable carrier with high performance in drug industrial is very important. In this study, adsorption of Amitriptyline drug on multi wall ,carbon nanotube as drug carrier has been studied in first and second order kinetic. Using of nanotube as carrier results in favorable drug adsorption and delivery to target cell without any side effects. Three well known adsorption models such as Langmuir, Freundlich, and Temkin show that adsorption of the AT on MWCNT surface at 303K is suitable than other temerities due to maximum value of the isotherm constant (b = 0.067 L mg-1), high concentrations (60 mg L-1) and acidic pH=2.3. In addition,, decreasing of concentration with increasing of PH, negative adsorption energy (-41.57 kJ mol-1) in during of adsorption time is showing fast adsorption of this drug on MWCNT. On the other hands, reaching to the equilibrium state after 90 min shows that the kinetic of adsorption is fast. Besides, comparing between three temperatures shows that the best temperature of drug adsorption onto MWCNT surface is 303 K. Therefore, using of this nanotube can be suitable carrier in order to transfer of drug to target cell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amitriptyline drug
  • Multi wall carbon nanotube
  • Exothermic process
  • Isotherm model
  • Physical Adsorption