بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 -استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 هیات علمی-دانشیار

چکیده

رفتار رسوب‌گذاری گاما پرایم تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ Nimonic80A با استفاده از آزمون رهایی تنش در محدوده حرارتی ‌°C1000 - 900 و نرخ ‌کرنش‌ s-1 001/0 مورد بررسی قرار گرفت. دمای انحلال و رسوب گذاری فاز گاماپرایم در پژوهش حاضر درمحدوده حرارتی °C 950 تا °C960 می‌باشد که با استفاده از آنالیز حرارتی، تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهدکه دمای انحلال گاما پرایم یا رسوب گذاری تابع دما و میزان کرنش اعمالی می‌باشد. در واقع با افزایش دمای آزمون رهایی تنش، زمان‌های شروع رسوب‌گذاری در محدوده حرارتی °C 900 تا °C 950 کاهش یافته و سپس در دمای °C975 افزایش یافته است. همچنین در دمای °C 1000 در کرنش 05/0، هیچ گونه رسوب‌گذاری در نمونه مشاهده نشد اما با افزایش میزان کرنش 2/0 رسوب‌گذاری ابتدا رخ داده و با گذشت زمان مجددا در زمینه حل شده است. دمای انحلال رسوبات گاماپرام در کرنش های کم (05/0) تحت تاثیر کرنش نمی‌باشد (برخلاف کرنش 2/0). منحنی رسوب‌گذاری – زمان- دما (PTT) برای سوپر‌آلیاژ Nimonic 80A، با استفاده از زمان های شروع و پایان رسوب‌ گذاری حاصل از منحنی‌های رها‌یی تنش، رسم و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ریزساختار نمونه‌ها، به منظور راستی آزمایی نتایج آزمون رها‌یی تنش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی FESEM)) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of gamma precipitation process under effect of strain in Nimonic80A nickel base superalloy

نویسندگان [English]

  • Masoud Mirzaee 1
  • Alireza Khodabade 2
  • Hamidreza Najafi 3
  • Gholam reza Ebrahimi 4
1 Department of Materials Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Materials Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Materials Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Materials and Metallurgical Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad 9177948974, Iran
چکیده [English]

Gamma-prime precipitation behavior under the influence of strain in Nimonic80A superalloy was investigated using stress relaxation test in the temperature range of 900-900 ° C and strain rate of 0.001 s-1. The dissolution and deposition temperature of gamma-prime phase in the present study is in the temperature range of 950 ° C to 960 ° C, which was determined using thermal analysis. The results show that the dissolution temperature of gamma prime or precipitation is a function of the temperature and the amount of strain applied. Actually, with increasing the temperature of stress relaxation test, the precipitation onset times in the temperature range of 900 ° C to 950 ° C decreased and then increased at 975 ° C. Also, at 1000°C at a strain of 0.05, no precipitation was observed in the sample, but with increasing strain of 0.2, precipitation occurred first and over time has been resolved again in the field. The dissolution temperature of gamma pram s precipitation at low strains (0.05) is not affected by strain (unlike strain 0.2). precipitation-time-temperature (PTT) curve for Nimonic80A superalloy was plotted and investigated using the start and end times of precipitation obtained from stress release curves. Also, the microstructure of the samples was examined and analyzed in order to verify the results of stress relaxation test using scanning electron microscope (FESEM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nimonic80A superalloy
  • Stress relaxation test
  • Dynamic precipitation
  • Gamma prime