تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی-دانشگاه شهید بهشتی - تهران-ایران

2 استاد دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف- تهران-ایران

چکیده

آنیل فوق سریع یکی از روش­های موثر در کنترل ریزساختار برای ریزدانه کردن فولادهاست. در این پژوهش فولاد کم کربن ابتدا تحت تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) قرار گرفته و سپس با نرخ حرارت­دهی oC/s 200 تا چندین دمای مختلف در دو محدوده­ی زیر دمای بحرانی (Ac1) و بین دمای بحرانی آنیل فوق سریع شدند. نتایج نشان می­دهد که به علت افزایش دمای شروع تبلور مجدد حین آنیل فوق سریع، ریزساختار کاملاً تبلور مجدد یافته در محدوده­ی زیر دمای بحرانی اتفاق نمی­افتد. آنیل فوق سریع فولاد کم کربن SPD شده تا دمای oC 730 باعث می­شود که تقابل بین تبلور مجدد و دگرگونی فاز اتفاق بیافتد و باعث ریزدانه شدن ساختار شود. در این حالت ریزساختار فولاد حین آنیل فوق سریع شامل دانه­های ریز فریت تبلور مجدد یافته است که فازهای آستنیت به طور ظریف و انبوه اطراف فریت قرار گرفته و حین سرد شدن به پرلیت تبدیل می­شود. آستنیت­های شکل گرفته در این حالت به نوعی باعث قفل شدن ریزساختار شده و پایداری حرارتی را حین آنیل فوق سریع تا دماهای بالاتر برای این فولاد به ارمغان می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of temperature on microstructure during ultra-rapid annealing of severely deformed low-carbon steel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mostafaei 1
  • Mohsen Kazeminezhad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Avenue, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ultra rapid annealing (URA) is an effective method to control and refinement of microstructure in steel. In this research, URA of severely deformed low carbon steel with the heating rate of 200 oC/s up to different subcritical and intercritical temperatures are performed. The results show that the recrystallization is not completed during URA in subcritical temperature range due to increase in start temperature of recrystallization. URA up to 730 oC leads to interaction between ferrite recrystallization and phase transformation, and consequent grain refinement. During URA, fine recrystallized ferrite grains are surrounded by fine massive austenite phases which are transformed to pearlites after cooling. These austenite phases pin the grain boundaries and lead to form thermally-stable microstructure in higher intercritical URA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-Rapid Annealing
  • Interaction
  • Recrystallization
  • Transformation
  • Critical Temperature
1- قناعی ا, ادریس ح, مناجاتی‌زاده ح, حسن‌نیا م ح (1392) بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولادهای فوق کم‌کربن. مجله مواد نوین 3:109–116.
2- Massardier V, Ngansop A, Fabregue D, Merlin J (2010) Identification of the parameters controlling the grain refinement of ultra-rapidly annealed low carbon Al-killed steels. Mater Sci Eng A 527:5654–5663.
3- Atkinson M (1993) Ultra-rapid annealing of low-carbon steel. Mater forum 17:181–208.          
4- Lesch C, Álvarez P, Bleck W, Gil Sevillano J (2007) Rapid Transformation Annealing: a Novel Method for Grain Refinement of Cold-Rolled Low-Carbon Steels. Metall Mater Trans A 38:1882–1890.
5- Huang J, Poole WJ, Militzer M (2004) Austenite formation during intercritical annealing. Metall Mater Trans A 35:3363–3375.
6- Zheng C, Raabe D (2013) Interaction between recrystallization and phase transformation during intercritical annealing in a cold-rolled dual-phase steel: A cellular automaton model. Acta Mater 61:5504–5517.
7- Chbihi A, Barbier D, Germain L, et al. (2014) Interactions between ferrite recrystallization and austenite formation in high-strength steels. J Mater Sci 49:3608–3621.
8- Peranio N, Li Y, Roters F, Raabe D (2010) Microstructure and texture evolution in dual-phase steels: Competition between recovery, recrystallization, and phase transformation. Mater Sci Eng A 527:4161–4168.
9- Karmakar A, Ghosh M, Chakrabarti D (2013) Cold-rolling and inter-critical annealing of low-carbon steel: Effect of initial microstructure and heating-rate. Mater Sci Eng A 564:389–399.   
 
10- Gorelik SS (1981) Recrystallization in Metals and Alloys. MIR Publisher, Moscow.
 11- Muljono D, Ferry M, Dunne D. (2001) Influence of heating rate on anisothermal recrystallization in low and ultra-low carbon steels. Mater Sci Eng A 303:90–99.
12- Arlazarov A, Brollo GL, Magar C (2014) Influence of Heating Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of Annealed Low Carbon Steels. In: Met. 2014. pp 1–7.

 13- Xu D, Li J, Meng Q, et al. (2014) Effect of heating rate on microstructure and mechanical properties of TRIP-aided multiphase steel. J Alloys Compd 614:94–101.
14- Li P, Li J, Meng Q, et al. (2013) Effect of heating rate on ferrite recrystallization and austenite formation of cold-roll dual phase steel. J Alloys Compd 578:320–327.
 
15- Azizi-Alizamini H, Militzer M, Poole WJ (2011) Austenite Formation in Plain Low-Carbon Steels. Metall Mater Trans A 42:1544–1557.
16- Petrov R, Sidor J, Kaluba W, Kestens L (2012) Grain Refinement of a Cold Rolled TRIP Assisted Steel after Ultra Short Annealing. Mater Sci Forum 715-716:661–666.
17- Stockemer J, Brande P Vanden, Brande P (2003) Recrystallization of a cold-rolled low-carbon steel by cold-plasma-discharge rapid annealing. Metall Mater Trans A 34:1341–1348.     
18- Gutiérrez C. E, Salinas-Rodríguez A, Nava-Vázquez E (2007) Effect of Fast Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of Non-Oriented Al-Si Low C Electrical Steels. Mater Sci Forum 560:29–34. 
19- Attallah MM, Strangwood M, Davis CL (2010) Influence of the heating rate on the initiation of primary recrystallization in a deformed Al–Mg alloy. Scr Mater 63:371–374.
20-Ferry M, Muljono D, Dunne DP (2001) Recrystallization Kinetics of Low and Ultra Low Carbon Steels during High-rate Annealing. ISIJ Int 41:1053–1060.
21- Khodabakhshi F, Kazeminezhad M, Kokabi AH (2010) Constrained groove pressing of low carbon steel: Nano-structure and mechanical properties. Mater Sci Eng A 527:4043–4049.         
22- Khodabakhshi F, Kazeminezhad M (2011) The effect of constrained groove pressing on grain size, dislocation density and electrical resistivity of low carbon steel. Mater Des 32:3280–3286.
23-Senuma T, Kawasaki K, Takemoto Y (2006) Recrystallization Behavior and Texture Formation of Rapidly Annealed Cold-Rolled Extralow Carbon Steel Sheets. Mater Trans 47:1769–1775.
24-Khodabakhshi F, Kazeminezhad M (2011) The annealing phenomena and thermal stability of severely deformed steel sheet. Mater Sci Eng A 528:5212–5218.
25-Karmakar A, Karani A, Patra S, Chakrabarti D (2013) Development of Bimodal Ferrite-Grain Structures in Low-Carbon Steel Using Rapid Intercritical Annealing. Metall Mater Trans A 44:2041–2052.