بررسی اثر پارامترهای ارتوتروپی بر شکست این مواد تحت تماس غلتشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده مکانیکف دانشگاه علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه، دانشکده مکانیک، دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

در  این مقاله هدف بررسی اثر پارامترها و خواص ارتوتروپیک بر پایداری و استحکام یک بستر ارتوتروپیک در یک مساله تماس غلتشی می­باشد. در این مساله غلتش یک استوانه صلب را بر روی یک نیم فضای ارتوتروپیک در نظر می­گیریم. مساله به صورت دو بعدی بررسی گشته و برای یک آرایش خاص ناحیه تماس یعنی یک ناحیه چسبندگی مرکزی همراه با دو ناحیه لغزشی، در حالت کرنش-صفحه­ای و همچنین با فرض برقراری قانون اصطکاک کلمب در نظر گرفته می­شود. اگرچه مساله به صورت تحلیلی و با استفاده از روش­های مستخرج در تحقیقات قبلی خود نویسندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ولی تاکید اصلی بر روی نتایج و روند وابستگی تنش­های درون صفحه و داخل بستر به پارامترهای ارتوتروپی و ضریب اصطکاک می­باشد. نتایج جالب حاصل از این تحقیق بیان می­دارد با تغییر مناسب پارامترهای ارتوتروپی بستر می­توان تنش­های ایجاد شده در بستر را کاهش داده و در نتیجه عمر بستر تا حد امکان افزایش یابد. در نهایت می­توان نتیجه گرفت که جایگزینی مواد ارتوتروپیک و غیر­همگن به جای مواد ایزوتروپیک و همگن در بسیاری از موارد کاربردی جهت افزایش عمر قطعات و کاهش هزینه­های مصرفی امیدوارکننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of orthotropic parameters in failure of orthotropic materials under the rolling contact

نویسندگان [English]

  • hamed zakerhaghighi 1
  • saeed adibnazari 2
1 mechanical engineering department, science and research branch of Azad university
2 professor, mechanical engineering department, science and research branch university
چکیده [English]

In this study the effect of orthotropic parameters on failure of the orthotropic materials under the ‎rolling contact problem is investigated. Rolling contact problem between a rigid cylinder and an ‎orthotropic half space for the specific regime of contact zone, a central stick zone accompanied ‎with two slip zones, is considered in plane strain condition regarding the Coulomb law of friction. ‎
Although the problem is analyzed using the previous methods obtained in our last paper, in this ‎paper the main emphasis is on the results and the dependence of the surface and subsurface ‎stresses on the orthotropic parameters and the coefficient of friction. ‎
The interesting results from this study suggest that the‏ ‏stresses can be reduced by controlling of ‎the orthotropic parameters and, as a result, increasing the life of the orthotropic media. Finally, it ‎can be concluded that the replacement of orthotropic and non-homogeneous materials instead of ‎isotropic and homogeneous materials will be caused in many applications to increase the life of ‎the components and reduce the cost of consumables.‎‏ ‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • orthotropic materials
  • rolling contact
  • contact stresses
1-         Bentall, R. and K. Johnson, Slip in the rolling contact of two dissimilar elastic rollers. International journal of mechanical sciences, 1967. 9(6): p. 389-404.
2-         Kalker, J., A Minimum Principle for the Law of Dry Friction—Part 2: Application to Nonsteadily Rolling Elastic Cylinders. Journal of Applied Mechanics, 1971. 38(4): p. 881-887.
3-         Nowell, D. and D. Hills, Tractive rolling of dissimilar elastic cylinders. International journal of mechanical sciences, 1988. 30(6): p. 427-439.
4-         Nackenhorst, U., B. Zastrau, and J. Jarewski, Finite Element Modeling of 3D Elastic‐Elastic Rolling Contact. ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2000. 80(S1): p. 57-60.
5-         Bogacz, R., Dynamic analysis of rolling contact problem by the space-time element method. ZAMM. Z. Angew. Math. Mech, 2000. 80: p. s1.
6-         Green, A.E., Zerna, W., Theoretical Elasticity. 1954, Oxford: Oxford University Press.
7-         Lekhnitskii, S., et al., Theory of elasticity of an anisotropic elastic body. Physics Today, 1964. 17: p. 84.
8-         Sveklo, V., Boussinesq type problems for the anisotropio half-space. Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 1964. 28(5): p. 1099-1105.
9-         Dahan, M. and J. Zarka, Elastic contact between a sphere and a semi infinite transversely isotropic body. International Journal of Solids and Structures, 1977. 13(3): p. 229-238.
10-       Turner, J., Contact on a transversely isotropic half-space, or between two transversely isotropic bodies. International Journal of Solids and Structures, 1980. 16(5): p. 409-419.
11-       Willis, J., Hertzian contact of anisotropic bodies. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1966. 14(3): p. 163-176.
12-       Chen, W., Stresses in some anisotropic materials due to indentation and sliding. International Journal of Solids and Structures, 1969. 5(3): p. 191-214.
13-       Bakirtaş, İ., The contact problem of an orthotropic non-homogeneous elastic half space. International journal of engineering science, 1984. 22(4): p. 347-359.
14-       Shi, D., Y. Lin, and T.C. Ovaert, Indentation of an orthotropic half-space by a rigid ellipsoidal indenter. Journal of tribology, 2003. 125(2): p. 223-231.
15-       Swanson, S.R., Hertzian contact of orthotropic materials. International journal of solids and structures, 2004. 41(7): p. 1945-1959.
16-       Erbaş, B., E. Yusufoğlu, and J. Kaplunov, A plane contact problem for an elastic orthotropic strip. Journal of Engineering Mathematics, 2011. 70(4): p. 399-409.
17-       Zhou, Y.T. and K.Y. Lee, Exact solutions of the 2‐D frictional sliding contact problem of electrically insulated triangular and cylindrical punches on piezoelectric materials. ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2013. 93(4): p. 217-232.
18-       Rodriguez, N., M. Masen, and D. Schipper, A model for the contact behaviour of weakly orthotropic viscoelastic materials. International journal of mechanical sciences, 2013. 72: p. 75-79.
19-       Guler, M.A., Closed-form solution of the two-dimensional sliding frictional contact problem for an orthotropic medium. International Journal of Mechanical Sciences, 2014. 87: p. 72-88.
20-       Alinia, Y., et al., Rolling contact problem for an orthotropic medium. Acta Mechanica, 2016: p. 1-18.
21-       Guler, M.A., S. Adibnazari, and Y. Alinia, Tractive rolling contact mechanics of graded coatings. International Journal of Solids and Structures, 2012. 49(6): p. 929-945.
22-       Shabana, A.A., K.E. Zaazaa, and H. Sugiyama, Railroad vehicle dynamics: a computational approach. 2007: CRC press.
23-       Guler, M., Y. Alinia, and S. Adibnazari, On the contact mechanics of a rolling cylinder on a graded coating. Part 2: numerical results. Mechanics of Materials, 2013. 66: p. 134-159.
24-       King, R. and T. O'sullivan, Sliding contact stresses in a two-dimensional layered elastic half-space. International Journal of Solids and Structures, 1987. 23(5): p. 581-597.
25-       Alinia, Y., et al., Sliding contact analysis of functionally graded coating/substrate system. Mechanics of Materials, 2016. 94: p. 142-155.